Nákupní košík
Počet zboží:
0 ks
Cena celkem:
0 Kč
Dnes je 28. květen 2024, svátek má Vilém

Reklamace

Snažíme se dělat vše pro to, aby reklamační řád nemuset být z Vaší strany využíván a aby naši zákazníci byli se svým zbožím vždy spokojeni. Pokud však tato situace nastane, přečtěte si, prosíme, náš reklamační řád.

Pokud se v záruční době vyskytne u zakoupeného zboží vada, má právo tuto vadu zákazník reklamovat.

Reklamační řád platný a účinný od 1.1.2014

Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

Jako prodávající je označena obchodní korporace:

TSM, spol. s r.o.

Pěkný domov

Dukelská 117/12

682 01 Vyškov

IČ: 00208914, DIČ: 00208914

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně
oddíl C, vložka 273

Korporace TSM, spol. s r.o., je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. Společnost je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (zákazníkovi) výrobky nebo poskytuje služby.

Kupujícím je osoba, která je v těchto obchodních podmínkách označena též jako zákazník. Platná právní úprava rozlišuje dvě možnosti:  Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 420 a násl. občanského zákoníku (podnikatel), a kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy naplňuje znaky uvedené v ust. § 419 občanského zákoníku (spotřebitel = každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná).

Zákazník věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. 7  obchodních podmínek.

Neoznámil-li zákazník vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li zákazník vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce korporace, že vada nebyla včas oznámena. Korporace však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které korporace v době odevzdání věci věděla nebo musela vědět.

Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu korporace v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Korporace má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí korporace v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení korporace zároveň uvede, že další práva zákazníka, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Ujednají-li korporace a zákazník zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení  uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro zákazníka bližším, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím (korporací) a kupujícím (zákazníkem) při koupi věci.

Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je korporace povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Korporace je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Korporace nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se korporace se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Dojde-li k výměně věci, nezačne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Pro reklamaci nás prosím kontaktujte písemně dopisem, telefonicky (tel. (+ 420) 775 077 283, e-mailem (info@pekny-domov.cz.cz), nebo osobně na adrese Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat korporaci, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly.  Zboží k reklamaci zašlete prosím běžným obchodním balíkem na adresu: TSM, spol. s r.o., Pěkný domov, Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov

Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. Důrazně upozorňujeme, že zboží zaslané na dobírku nebude přijato. Po vyřízení reklamace bude korporace zákazníka nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat.

Korporace může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele.

Nutné náklady vzniklé s oprávněnou reklamací hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace nese náklady s neoprávněnou reklamací spojené kupující.


Podmínky reklamace účinné do 31. 12. 2013 zde

Doporučujeme přečíst i Obchodní podmínky

 

 

Reklamační list ke stažení zde

Novinky e-mailem

Buďte jako první informováni o nejnovějším
zboží, skvělých slevách a soutěžích!
Také si nezapomeňte přečíst informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Česká kvalita
Ověřeno zákazníky
Garance nákupu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace